Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Kritiskt yttrande i planärende

Kommunen har utarbetat ett förslag till "program för Vattenverkstomten". Tanken är att bebygga platsen där det gamla vattenverket låg och området norr därom med sammanlagt 55 bostäder av olika slag. Hela området är ca 12 hektar stort och består närmast Garnsviken av ett sumpigt s.k. alkärr och i östra delen av en bergrygg. ÖHF har gemensamt med Naturskyddsföreningen Österåker (NFÖ) avgett ett kritiskt yttrande.

ÖHF och NFÖ anser att man bör avstå från att exploatera det aktuella området. Det finns tre skäl för detta. Området är en kulturhistoriskt intressant miljö. Det knyter an dels till den forna vattenleden längs Åkers kanal, gamla sockencentrum vid Åkersbro och till gårdarna vid Säby och Norrö med tingshuset, dels till järnåldersgravarna vid Asphagen och Klockarhagen samt kyrka och prästgård.

Det andra skälet är naturmiljön. Alkärr och övrig våtmark är ekologiskt särskilt känslig och har ett högt bevarandevärde. Miljön är biologiskt värdefull för såväl fåglar och insekter som för växter och svampar. Där finns bl.a. ett sällsynt gräs, strimgröe, som har få förekomster i landet och detta är den enda kända växtplatsen i Uppland.

Det tredje skälet är att programmet innebär en inskränkning i strandskyddet.


Om området trots detta ändå skall exploateras så ges i yttrandet synpunkter på vilka hänsyn som i så fall behöver tas. Det viktigaste är att minska antalet bostäder och behålla mer naturmark. Våtmarken kan då sparas. Det skulle då också gå att behålla en urgammal stig som sneddar genom området, på en kort sträcka i form av en "hålväg" mellan bergknallarna. Det finns vidare ett gammalt gränsröse i områdets norra del som bör skyddas. Växtlokalen för strimgröen måste också sparas.

Jörgen Thulstrup