Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
A
G
EF
CD
B
H
I
J
K
L
M
N
O
T
S
R
PQ
UV
XYZÅ
ÄÖ
Bruksanvisning version 2012-09-01
Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) har alltsedan grundandet 1947 haft som målsättning
”att väcka och bevara intresset för hembygdens skönhetsvärden, att skydda dess natur och kultur samt att
verka för att bygdens minnesmärken och övriga kulturvärden aktas och bevaras.”

I detta arbete har föreningens medlemmar genom åren samlat in information, som funnits lagrad hos
kommunens invånare för att med hjälp av dessa uppgifter steg för steg öka kunskapen om vår
kommun. Mycket av denna kunskap har presenterats i muntlig form och är inte tidigare skriftligt
dokumenterad. En av tankarna med detta kompendium är att sammanställa denna information och
föra ner den i skriftlig form, på så sätt bevarad och lättare spridd bland alla intresserade.
Källorna har varit många och av olika art och trovärdighet. Vissa påståenden grundar sig på vad
en enskild person berättat. Detta förhållande har gjort det svårt - ibland omöjligt - att kontrollera
uppgifternas trovärdighet. Jag är medveten om att faktafel kan ha smugit sig in i texten och jag tar
på mig ansvaret för dessa. Min förhoppning är att med hjälp av dig som läsare så småningom rätta
till alla felaktigheter och tveksamma formuleringar. Men då behöver jag din hjälp! Hör gärna av dig
med kritiska synpunkter och nya infallsvinklar – tillsammans skall vi kanske någon gång i
framtiden få se en uppslagsbok om vår kommun som fyller våra gemensamma krav på exakthet och
läsvärde.
Den språkliga dräkten i detta kompendium är inte enhetlig. Rena fakta- och sifferuppgifter är en
sak. ”Brödtexten” är däremot en blandning av faktatext och de enskilda sagesmännens personliga
upplevelser och känslor, något som kan berika texten men också gör den svårare att kontrollera. Ett
problem med den muntliga traditionen är att sakfel som upprepas tillräckligt ofta gärna förvandlas
till sanning.
Det geografiska området är begränsat av kommunens gränser år 2010. Av de olika kommundelarna
har Roslagskulla, Ljusterö, Ingmarsö och Husarö med avsikt behandlats översiktligt,
eftersom dessa kommundelar har ’egna’ hembygdsföreningar.
Hur har jag valt de personer som porträtteras i verket?
• Den första kategorin är historiska personligheter, som har gjort sig kända i vårt lands historia
och på något mera påtagligt sätt påverkat vår kommuns utveckling.
• Några rikskända, mer bekanta kulturpersonligheter som bott eller vistats i Österåker har
också beretts utrymme.
• De lokala politiker som beskrivs är enbart de som varit och/eller är kommunalråd
(motsvarande).
• De kyrkliga företrädarna begränsas till kyrkoherdar och högre.
• Hembygdsföreningens medlemmar begränsas på samma sätt till de som är eller har varit
ordförande, hedersordförande och/eller hedersmedlemmar eller på annat sätt gjort verkligt
betydelsefulla insatser i föreningens liv.
• ”Vanliga” människor förekommer också. De är då främst sådana som bebott större eller mer
kända fastigheter i kommunen eller ofta förekommit i de källor jag utnyttjat.
Jag är väl medveten att personvalet kan diskuteras – det är gjort av mig personligen – och jag är
mycket tacksam för förslag till strykningar och tillägg! Detta är definitivt inte någon akademisk
avhandling och bör därför inte bedömas som en sådan. Framställningen är, som tidigare sagts, ett
försök att lägga första stenen i ett bygge som slutligen kan bli en populariserad uppslagsbok om
Österåkers kommun.
Förkortningen ”Raä”, som förekommer på flera ställen i skriften, hänvisar till Riksantikvarieämbetets
katalog över de fornfynd som påträffas i vårt land.
För ord, skrivna med röd text, finns ytterligare uppgifter under det markerade uppslagsordet.
Rättelser, kompletteringar och alla övriga synpunkter mottages tacksamt under min epostadress

gwinberg@gmail.com

Åkersberga i september 2012