Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Årsmötet 2016
Årsmötet, som ägde rum den 17 april 2016, blev ett odramatiskt och välbesökt möte.
Något över 40 medlemmar, av dem ganska många nya, bevistade årsmötet som öppnades av ordföranden Sven Hugosson.
   Bo Hedenstedt valdes till mötesordförande och Sonja Almsätter till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Thea Nilsson och Lennart Johansson.
   Det utsända förslaget till dagordning godkändes efter tillägg av tre övriga frågor. Mötet befanns också vara behörigen utlyst.
   Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 kommenterades kortfattat av Sven Hugosson och föranledde inga ytterligare kommentarer. Kassören Ingemar Jansson kunde meddela att föreningens ekonomi är god.
   Revisionsberättelsen föredrogs av Britt-Marie Bredberg som föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, något som också blev fallet.
   Valberedningen, Kristina Lemon (sammankallande), Barbro Svärd och Marianne Thulstrup omvaldes enhälligt varefter meddelades att 2016 års höstmöte kommer att äga rum söndagen den 20 november kl 1300.
   Inga motioner hade inlämnats varefter förtjänta medlemmar belönades för sina insatser. Föreningens diplom tilldelades Jan Engman, Bo Hedenstedt, Ragnar Poijes och Christian Risberg, Guldnålarna överlämnades till Sonja Almsätter, Irma Hägerstedt, Björn Sundman och Lars Valentin.
ÖHF:s högsta interna utmärkelse, Hedersmedlemskapet, tillföll Anita Andrén för mångårigt arbete i flera olika kommittéer under ett mer än trettioårigt medlemskap, Lennart Johansson och Leif Svensson, som inte varit medlemmar så lång tid men ändå gjort bestående, viktiga insatser för vår förening.
   Under punkten Övriga frågor rapporterade Gunnar Winberg om arbetet med att väcka Tunaborgen ur en långvarig törnrosasömn. I samverkan med Österåkers kommun hade ett idémöte avhållits torsdagen den 14 april under medverkan av att antal arkeologer, arkitekter, politiker, folk från turistnäringen och övriga intresserade. Mötet kommer mer utförligt att redovisas på föreningens hemsida.
     Tage Lundberg rapporterade om dagsläget i den seglivade frågan om Domarringen (som inte är någon domarring utan ett intressant fornminne), som enligt Tage Lundberg förtjänar en markerad plats bland kommunens övriga fornminne.
    Irene Hedenstedt rapporterade om ”Vem vet mest om Österåker”, Projektet, som består av en utbildnings- och en tävlingsdel, omfattar årskurs 3 och 4 inom kommunens samtliga skolor, har nu genomfört utbildningsdelen av kvalificeringstävlingen och ser nu fram mot finaltävlingen  den 18 maj.
   Med detta avslutades årsmötet. Sven Hugosson avtackade Bo Hedenstedt för ett problemfritt genomfört möte och inbjöd därefter till kaffe.
   Musikgruppen Roslagsvår under ledning av riksspelmannen Benny Johansson framförde därefter, livligt uppskattade, ett knippe roslagsmelodier.
Gunnar Winberg