Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Höstmötet den 15 november 2015 – allvar och genuin glädje


ÖHF genomförde sedvanligt höstmöte i Vitas Huset den 15 november med början kl. 13.    
33 medlemmar hade mött upp. Inledningsvis anmälde Sven Hugosson att vår värderade styrelseledamot och vän Hans von Matérn stilla insomnat den 9 november i sitt 89:de levnadsår. En tyst minut hölls till Hans minne.
    De formella punkterna på dagordningen avklarades snabbt. Sven Jönson valdes till mötesordförande och Jörgen Thulstrup till mötessekreterare. Mötet var utlyst i stadgeenlig ordning och dagordningen godkändes.
    I det utsända förslaget till verksamhetsplan för 2016 saknades uppgiften att återigen i kommunens skolor genomföra frågesporttävlingen ”Vem vet mest om Österåker”, ett förbiseende som mötessekreteraren beklagade. Självfallet beslutade mötet att tävlingen skall ingå i 2016 år uppgifter.
    I anslutning till budgetförslaget, som kassören Ingemar Jansson kommenterade, togs frågan upp om föreningen skall ha kvar särskild medlemsavgift för juridiska personer. Stadgarna nämner inget om en sådan avgift. Efter en ingående diskussion beslutade mötet att medlemsavgift för juridiska personer skall slopas. Juridiska personer kan i stället stödja föreningen genom sponsring. Mötet beslutade också att någon särskild medlemsavgift för ungdomar inte heller skall finnas. Ungdomar som vill bli medlemmar skall fortsättningsvis betala samma avgift som en vuxen, d.v.s. i nuläget 200 kr.
    Valberedningens ordförande, Kristina Lemon, föreslog därefter val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant enligt följande:
Sven Hugosson, omval som ordförande för 2016-2017.
Ingemar Jansson, omval som styrelseledamot för 2016-2017.
Björn Pålhammar, nyval som styrelseledamot för 2016-2017.
Börje Löfvén, nyval som styrelseledamot för 2016-2017.
Emelie Wengse, nyval som styrelseledamot för 2016 (fyllnadsval):
Britt-Marie Eriksson, omval som revisor för 2016-2017.
Gunilla Arefall, omval som revisorssuppleant för 2016-2017.
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
    Mötessekreteraren anmälde därefter att det inte inkommit några motioner och att årsmötet kommer att hållas söndagen den 17 april 2016.
   Under punkten Övriga frågor inledde Sven Hugosson med att betona betydelsen av att få fler aktiva i föreningen. Det behövs sådana inte minst till våra arrangemang i Ekbacken och till att vara guider i museerna, vid Tunaborgen och vid kulturvandringar. Han framförde en allmän uppmaning till intresserade att höra av sig.
    Sven Hugosson meddelade sedan att den s.k. georadarundersökningen runt Tunaborgen visar att det finns byggnadsrester och andra lämningar under markytan. Ännu har dock inte någon skriftlig analys inkommit från denna undersökning. Vidare pågår resonemang om hur borgruinen skall kunna göras mer tillgänglig, om tillträdesskyddet och om installering av belysning.
   Björn Pålhammar kommenterade sedan läget i ärendet om Domarringsbacken på Norrö. Han nämnde att frågan nu blivit politisk och att den kommit in i kommunens planering och budgetarbete. Han antydde också att ”Domarringsbacken kan vara en av de första platserna, i en forntid, där gemensamma frågor i vår bygd beslutades”.
    Thea Nilsson, i sin folkdräkt, gjorde sedan reklam för Kalendern för 2016, som nyligen utkommit från trycket. Den kommer att innan jul skickas ut gratis till våra medlemmar och finns i övrigt att köpa för 50 kr.
    Efter mötesförhandlingarna serverade Sonja Almsätter, Thea Nilsson och Gunilla Arefall kaffe och kaka. Därefter var det dags för underhållning. ”Vismust” – d.v.s. Heike och Anders Gustafson tog vid. De sjöng och deklamerade, med ackompanjemang av gitarr, fiol, kontrabas och mandolin, under tre kvarts timme skämtsamma, poetiska, kärleksfulla och burleska nummer ur den svenska visskatten. Där fanns stycken av Dan Andersson, Bellman, Evert Taube, Cornelis Vreswijk, Nils Ferlin och Gustaf Fröding. Sven Hugosson avtackade på det hjärtligaste. ”Lysande, bland det bästa vi hört” var spontana kommentarer efteråt. 
Jörgen Thulstrup
Mötessekreterare


Sångruppen Vismut
Sven Hugosson hälsar välkommen
Anita Andrén i Österåkersdräkten