Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Höstmötet ÖHF söndagen den 16 november 2014

ÖHF:s ordinarie höstmöte 2014 avhölls i Vita Huset söndagen den 16 november. Ett stort antal, 39 st
medlemmar, hade infunnit sig till mötet. Om det var mötets dagordning eller föredraget om ”Fornminnen i
Österåker” som lockat deltagarna kan vi låta vara osagt.

Vår ordf. Sven Hugosson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande
valdes Sören Norrby och till sekreterare Jörgen Thulstrup. Mötet följde sedan den fastställda dagordningen.
Viss diskussion kring frågan om årsavgiften följde; styrelsen föreslog i en proposition en höjning av
medlemsavgiften för 2015 till kr 200:- för vuxen medlem och kr 250:- för familj. Höjningen motiverades med
att den del av medlemsavgiften som skall gå till våra förbund höjts med 35 % samt av det faktum att vår
medlemsavgift legat oförändrad under många år Efter diskussion fastställdes årsavgiften enligt styrelsens
förslag.

Val av styrelse och revisorer för 2015 följde. På förslag av valberedningen valdes Bo Hedenstedt för
perioden 2015-2016 i stället för Carl Oscar Törnros. Övriga ledamöter av styrelsen omvaldes eller kvarstår.
Till revisorer valdes Britt-Marie Bredberg och Britt-Marie Eriksson som ordinarie och Tage Lundberg och
Gunilla Arefall som suppleanter.

I anslutning till valen framhöll Sven Hugosson att föreningens behov av aktiva, engagerade medlemmar på
alla poster är stort. Den något ojämna könsfördelningen i styrelsen beror inte på något stelbent
könstänkande från styrelsens ledamöter eller valberedningen; det är helt enkelt så att valberedningen inte
har fått några förslag på eller själva inte funnit några kvinnliga kandidater till styrelsefunktionärer. Vi behöver
alla goda krafter i styrelse och kommittéer! Ideer och tankar finns för hur vi skall driva vår verksamhet
framåt, men de mänskliga resurserna saknas. Hjälp oss!

Tidpunkten för nästa medlemsmöte, årsmötet 2015, fastställdes till den söndagen den 12 april 2015 kl
13.00.

Några motioner hade inte inom den fastställda tiden inlämnats till styrelsen, men ett antal frågor hade
anmälts.

Bo Hedentstedt tog upp frågan om inte ”Vem vet mest om Österåker” borde tas upp i verksamhetsplanen.
Detta förslag föranledde ingen som helst diskussion – det arbete som denna arbetsgrupp utför är en viktig
del av ÖHF:s verksamhet.

Gunnar Winberg informerade om de arkeologiska undersökningar som pågor runt Tunaborgen.
Georadarundersökning är genomförda och resultaten inväntas med stor spänning. Tunaborgen kan och bör
bli en viktig plats i vårt kulturarv. Vi bör arbeta för att utveckla Tunaborgen till en populär och välbesökt plats
i våt kommun.

Tage Lundberg framförde sina synpunkter på den långdragna och lätt infekterasde frågan om
Domarringsbacken. Det hela har utvecklats till en form av prestigestrid mellan inblandade myndigheter vilket
är mycket olyckligt. Tage Lundberg anhöll om styrelsens medverkan i kampen att lösa frågan.

Anita Carstam ville veta hur ägandefrågorna kring Norrö Tingshus ser ut. Sven Hugosson kunde tydligt
klargöra att kommunen äger tingshuset. ÖHF har genom ett muntligt avtal ansvar för det inre underhållet,
ett ansvar som vi nu, i brist på hantverkskunniga medlemmar, vill återföra till kommunen.

Lennart Johansson rapporterade sedan om de arbeten som under året utförts av ÖHF:s a
rbetsgrupp. En imponerande rad underhållsarbeten har utförts på våra fastigheter.

Björn Pålhammar rapporterade därefter om de vägarbeten som utförts i anslutning till järnvägens
sträckning. Det är nu möjligt att till fots färdas efter Långhundraleden från Lillträsket upp till Åkersbro.

Den formella delen av höstmötet avslutades därmed. Kaffedrickning vidtog innan arkeologen Andreas
Forsgren på ett engagerat sätt berättade om Österåkers fornminnen. Andreas är uppvuxen i Åkersberga,
något som tydligt framgick av hans detaljkunskap om vår kommun. Föredraget var mycket informativt och
uppskattades syn- och hörbart av deltagarna.

Gunnar Winberg