Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
ÖHFs Höstmöte
Söndagen den 10 nov hölls föreningens höstmöte i Vita huset med 30-talet närvarande.
(Protokollet kan läsas i sin helhet under "föreningsnytt").
Ordförandeklubban gavs till Sven Jönsson och mötet flöt fint utan några sensationer.
Omval skedde för dem vars mandattid hade gått ut.

En stadgeändring beslöts som gälldevvad som ska hända med föreningens likvida medel om föreningen skulle upplösas.
Stadgeändringsförslaget hade skickats ut med kallelsen och godtogs utan diskussion.

En motion som insänts från Långhundraledsgruppen gällande vissa marina fornfynd som hittas
i Tunafjärden för 30 år sedan redovisades av Gudrun Vällfors. Denna motion hade också bifogats kallelsen.
På styrelsens förslag beslöts att man skulle gå vidare med ärendet och försöka få bidrag av kommunen
för en specialmonter att ställa ut föremålen i på biblioteket.

"Under punkten "övriga frågor" önskade Långhundraledsgruppen en suppleant som kunde ingå i gruppen.
Björn Pålhammar erbjöd sig, men frågan kunde inte beslutas av höstmötet, utan bara av Långhundraledsgruppen.

Sven Jönsson efterlyste kunskaper om Malma kvarn vilken han hade forskat om, och skrivit ett PM som delades ut.
Gunnar Winberg presenterade den nya boken "Åkersberga då och nu", som nu blivit tryckt och kan köpas för 250 kr.
Tage Lundberg och Björn Pålhammar fick avslutningsvis redovisa synpunkter och resultat från exploateringsplanerna
kring Domarringsbacken resp den planerade bebyggelsen på Näs.

Efter kaffepausen höll Jörgen Thulstrup ett intressant föredrag med bildvisning från en resa genom Pommern,
den delen av norra Tyskland, som en gång varit svenskt,  och hade kvar många välbevarade spår från den tiden
Hans von Matérn