Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
KULTURBESÖK I VALLENTUNA
En liten grupp på fem personer från ÖHF gjorde den 3 september 2011 ett kulturbesök i Vallentuna. Initiativtagare var Hans Rockberg. Syftet med besöket var att få en uppfattning om hur man i Vallentuna tar hänsyn till och hanterar sitt kulturarv vid utbyggnaden av kommunen. Besöket började i kommunhuset. Vi fick där träffa kulturnämndens ordförande Lars-Bertil Ohlsson och kulturchefen Pernilla Järveroth. Pernilla beskrev på ett mycket instruktivt sätt hur man i ett treårigt arbete tagit fram ett kulturmiljöprogram för Vallentuna samt innehållet i detta program. Programmet är tänkt att vara en attraktiv och aktiv resurs i planeringen. Stor vikt har lagts vid att för alla kommunens socknar beskriva respektive kulturmiljös specifika förutsättningar; vilka förändringar tål landskapets natur- och kulturvärden utan att förlora karaktär och attraktivitet? Programmet ger rekommendationer och riktlinjer inför planering och exploatering. Programmet beslutades av kommunfullmäktige i september 2010.
Kulturmiljöunderlaget är digitalt och är tillgängligt på www.vallentuna.se/kulturmiljowebben
Vårt intryck var att tjänstemän och politiska beslutsfattare här har ett samordnat och utomordentligt bra underlag – ett fotfäste – för hur man bör hantera sitt kulturarv vid utvecklingen av Vallentuna. Tänk om Österåker hade haft en sådan genomarbetad helhetssyn och en lika positiv attityd till hur hänsyn bör tas till kulturarvet!

För att se ett konkret exempel på hur man kan vid ett nybygge kan ta hänsyn till en äldre miljö promenerade vi sedan till Vallentunas nya bibliotek, som kommer att öppnas om ett år. Vi konstaterade att arkitekten gjort ett bra jobb och infogat den stora byggnaden på ett sätt som harmonierar med den tidigare miljön. I jämförelse med hur Åkersbergas nya centrumbyggnad utformats, så vinner Vallentunas bibliotek med hästlängder.

Jan Wirstad, som vi känner från Vallentunas hembygdsförening och Ag Långhundraleden, tog oss sedan med på en promenad från Vallentunas centrum norrut längs den nu bebyggda grusåsen. Han pekade ut platser för järnåldersgravar och berättade om hur man vid kommunens expansion med nybygge av hyreshus tog hänsyn till fornlämningarna. Efter en fikapaus i naturen avslutade vi besöket vid ett gravfält (RAÄ 1:27) där man nyligen röjt av skogen inför arbetet med att ordna en kulturstig. Kommunen satsar på att visa att här har människor bott förr.

Sammanfattningsvis: vi blev rätt imponerade men också lite avundsjuka, över Vallentunas satsning. Vi tycker också att vi kunde varit fler som fick uppleva detta besök i strålande sensommarväder.

Jörgen Thulstrup /text
Hans von Matérn /foton