Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Vi föreslår därför att de två husen i den nordvästra delen utgår ur planförslaget och att området där utformas så att det utgör en naturlig övergång mellan kulturmiljön och den nya bebyggelsen, t.ex. med träd buskar och häckar. Alternativt skulle en förtätning med de åtta husen kunna ske söderut så att motsvarande fria ytor uppkommer närmast Stenhagens handel och Stenhagsvägen. Detta anser vi dock vara ett sämre alternativ.

Om ändå de båda husen i nordvästra delen skall byggas, vilket vi alltså bestämt vänder oss mot, måste dessa utformas som envåningshus och i en stil som bättre harmonierar med Stenhagens handel och fattighuset/hembygdsmuseet. Såväl hus typ A som hus typ B ger nu intryck av herrgårdsliknande byggnader.

Vi ansluter oss till den föreslagna vägdragningen men efterlyser parkeringsmöjligheter för besökare till Stenhagens handel (nu av ÖHF uthyrd till Österåkers Väv- och Slöjdförening) och till hembygdsmuseet. Vi själva och våra besökare kan för parkering nu utnyttja området efter infarten från Stenhagsvägen mot miljöstationen.

Det ligger delvis vid sidan om den nu aktuella detaljplanen men vi vill ändå föra fram en idé om att förstärka Stenhagenområdet som kulturcentrum. Den bärande tanken är då att etablera ett jordbruksmuseum där. Detta skulle kunna ske antingen på den plats där enligt detaljplanen det nordligaste huset är placerat, alternativt på den obebyggda tomten bakom fattighuset/hembygdsmuseet (Smedby 30:7). Nu finns jordbruksmuseet i det f.d. kuskstallet vid Smedby gård, vilket ÖHF hyr av kommunen. En lämplig byggnad skulle kunna flyttas till någon av de föreslagna platserna, eller nyuppföras i gammal stil. Kommunen skulle då kunna disponera kuskstallet och området därintill för annat ändamål.

För Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening
SUZANNE HILLGREN
Ordförande
JÖRGEN THULSTRUP
Sekreterare


Protest mot nya herrgårdsliknande hus i Smedby

Österåkers hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till detaljplan för Smedby 17:1 (planritning), ett område intill Stenhagens handel och Hembygdsmuseet (bild). Vi vill med anledning härav anföra följande.

Det aktuella området ligger i direkt anslutning till ett område med mycket högt värde som kulturarv, vilket tydligt måste respekteras som en planeringsförutsättning. Detta är i planförslaget helt försummat, vilket knappast är förenligt med plan- och bygglagen och med byggnadsnämndens reglemente. Som sakägare och kulturvårdare kan ÖHF självklart inte acceptera detta.

Planområdet i sig är ett gammalt verksamhetsområde som är skräpigt och har förfulande element som vildvuxen natur, en gammal husgrund och en miljöstation. En exploatering av området med bostäder är från den utgångspunkten att föredra jämfört med att låta området vara som det är.

Stenhagsvägen, det gamla fattighuset som nu är hembygdsmuseum, och Stenhagens handel med anor från mitten av 1800-talet som en av de första handelsbodarna utanför städerna och också en mycket tidig kooperativ affär, är en del av Österåkers forna centrum. Hit hörde senare också kyrka, prästgård och kyrkskola, men även bebyggelsen vid Åkersbro, där den gamla landsvägen och sjöleden Åkers kanal korsade varandra.

Vi anser att den föreslaga exploateringen helt saknar känsla och respekt för denna gamla kulturmiljö. De två husen (typ A) i områdets nordvästra hörn kommer att dominera över Stenhagens handel och fattighuset/hembygdsmuseet. Vi kan här dra en parallell till hur gestaltningen kommit att bli vid Kvisslingby. De nya husen på en kraftigt förhöjd marknivå har där, med stöd i detaljplan och bygglov, totalt förändrat landskapsbilden till nackdel för miljön vid det gamla båtsmanstorpet, som nu ÖHF överlägger med exploatören om den framtida vården av. Dessa spår förskräcker!